Keskkonnakaitse ja säästev areng (YTG0060)
Õppeaine kood
YTG0060
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnakaitse ja säästev areng
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental protection and sustainable development
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Üllar Rammul (eesti keel)
Yevgen Karpichev (inglise keel)
Dzmitry Kananovich (inglise keel)
Semester
2022/2023 sügis
Õppeaine eesmärgid
Selgitada elus ja eluta looduse toimimise põhilisi seaduspärasusi, säästva arengu ja keskkonnakaitse alaseid põhimõtteid. Selgitada peamisi keskkonnaprobleeme ja nende ennetamise võimalusi
Õppeaine õpiväljundid
Saab aru, kuidas toimuvad suhted elusa ja eluta looduse, aga ka eluslooduse osade vahel ning kuidas mõjutab inimtegevus loodust. Tunneb säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtteid, peamisi keskkonnaprobleeme, nende põhjuseid, tagajärgi ja ennetamise võimalusi ning oskab oma erialases tegevuses ja igapäevases elus nendega arvestada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Peamised elus ja eluta keskkonna tegurid. Ökoloogia põhimõisted ja seaduspärasused. Liikidevaheliste suhete tüübid. Organismide kohanemine ja kohastumine. Väljasuremised. Ökosüsteem. Kooslused ja energiavoog läbi nende. Toiduahelad ja -võrgud. Troofilised tasemed. Aineringed. Elurikkus (bioloogiline mitmekesisus). Elurikkuse majanduslikud väärtused. Peamised elurikkust ohustavad tegurid. Globaalprobleemid. Elurikkuse kaitse. Looduskaitse Eestis; kaitstavad loodusobjektid, keskkonnaregister, keskkonnaseire. Keskkonnamõju hindamise põhimõtted. Rahvusvahelised keskkonnakokkulepped ja -organisatsioonid. Säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Taastuvad ja taastumatud ressursid. Loodusressursside säästev kasutamine ja kaitse. Loodusteadlikkus.
Õppekirjandus
T. Vuorisalo, 1999. – Keskkonnakaitse ökoloogilised alused. Eesti Loodusfoto.
P. Anttila, M. Ojanen, M. Puhakka, T. Vuorisalo, T. Frey, 1996. – Globaalsed keskkonnaprobleemid. Tallinna Tehnikaülikool.
R. B. Primack, R. Kuresoo, M. Sammul, 2008. – Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse. Eesti Loodusfoto.
P. P. Rogers, K.. F. Jalal, J. A. Boyd, 2008, 2009 – An introduction to sustainable development. Earthscan.
Päevaõpe:    nädalatunnid
2.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
8.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
ei
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
LK - keemia ja biotehnoloogia instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 sügis
Yevgen Karpichev, LK - keemia ja biotehnoloogia instituut
inglise keel
  2.
  2022/2023 sügis
  Dzmitry Kananovich, LK - keemia ja biotehnoloogia instituut
  inglise keel
   3.
   2022/2023 sügis
   Üllar Rammul, LK - keemia ja biotehnoloogia instituut
   eesti keel
   Laiendatud ainekaart on leitav YTG0060 ÕISi kodulehelt
   kuva rohkem
   Ainekaardi link
   Vaata tunniplaani