Keskkonnakaitse ja säästev areng (YTG0060)
Õppeaine kood
YTG0060
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnakaitse ja säästev areng
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental protection and sustainable development
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Yevgen Karpichev (inglise keel)
Üllar Rammul (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Selgitada elus ja eluta looduse toimimise põhilisi seaduspärasusi, säästva arengu ja keskkonnakaitse alaseid põhimõtteid. Selgitada peamisi keskkonnaprobleeme ja nende ennetamise võimalusi
Õppeaine õpiväljundid
Saab aru, kuidas toimuvad suhted elusa ja eluta looduse, aga ka eluslooduse osade vahel ning kuidas mõjutab inimtegevus loodust. Tunneb säästva arengu ja keskkonnakaitse põhimõtteid, peamisi keskkonnaprobleeme, nende põhjuseid, tagajärgi ja ennetamise võimalusi ning oskab oma erialases tegevuses ja igapäevases elus nendega arvestada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Peamised elus ja eluta keskkonna tegurid. Ökoloogia põhimõisted ja seaduspärasused. Liikidevaheliste suhete tüübid. Organismide kohanemine ja kohastumine. Väljasuremised. Ökosüsteem. Kooslused ja energiavoog läbi nende. Toiduahelad ja -võrgud. Troofilised tasemed. Aineringed. Elurikkus (bioloogiline mitmekesisus). Elurikkuse majanduslikud väärtused. Peamised elurikkust ohustavad tegurid. Globaalprobleemid. Elurikkuse kaitse. Looduskaitse Eestis; kaitstavad loodusobjektid, keskkonnaregister, keskkonnaseire. Keskkonnamõju hindamise põhimõtted. Rahvusvahelised keskkonnakokkulepped ja -organisatsioonid. Säästva tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Taastuvad ja taastumatud ressursid. Loodusressursside säästev kasutamine ja kaitse. Loodusteadlikkus.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
T. Vuorisalo, 1999. – Keskkonnakaitse ökoloogilised alused. Eesti Loodusfoto.
P. Anttila, M. Ojanen, M. Puhakka, T. Vuorisalo, T. Frey, 1996. – Globaalsed keskkonnaprobleemid. Tallinna Tehnikaülikool.
R. B. Primack, R. Kuresoo, M. Sammul, 2008. – Sissejuhatus looduskaitsebioloogiasse. Eesti Loodusfoto.
P. P. Rogers, K.. F. Jalal, J. A. Boyd, 2008, 2009 – An introduction to sustainable development. Earthscan.
Päevaõpe:    nädalatunnid
2.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
8.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
ei
jah
jah
Ainekaardi link