Rööbasteed ja raudteetehnika (ETT0370)
Õppeaine kood
ETT0370
Õppeaine nimetus eesti k
Rööbasteed ja raudteetehnika
Õppeaine nimetus inglise k
Railway Engineering
Õppeaine maht EAP
9.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Kees Vanamölder (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade rööbasteede (tavaraudteed, kiirraudteed, trammiteed ja metroo) planeerimisest, projekteerimisest, ehitusest ja käitusest
Õppeaine õpiväljundid
• Omab ülevaadet maailmas enamkasutatavatest rööbastranspordi liikidest ning raudteetehnika kaasaegsetest arengusuundadest;
• Tunneb rööbasteede projekteerimise üldpõhimõtteid ning omab ülevaadet projektis kasutatud tehniliste lahenduste mõjust raudtee hilisemale käitusele, hooldusvajadusele ja elukaarele;
• Orienteerub erinevates raudteerajatiste konstruktsioonitüüpides ning tunneb nende tehnilisi ja majanduslikke häid ning halbu külgi;
• Tunneb raudteeliikluse üldpõhimõtteid ning oskab projekteerida ja arvutustega põhjendada lihtsama raudteeliini teedeskeemi koos turvaautomaatikaga, lähtuvalt vajalikust läbilaskvusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rööbastranspordi ja taristu põhiliigid: tavaraudteed, kiirraudteed, trammiteed ja metroo. Raudtee pealisehitise ja muldkeha konstruktsioon. Rööbasteed ballastil ja betoonplaadil. Rööbasteede projekteerimine, geomeetria (plaan ja pikiprofiil), pöörmed ja risted. Raudteeveeremi veojõu ja kinemaatika arvutused. Rööbasteede ehitustehnoloogiad ja ehitustööde korraldus. Rööbasteede korrashoid: hooldus, remont ja järelevalve. Raudtee teerajatised: sillad, estakaadid, tunnelid ja truubid.

Raudteeliiklus ja transpordi planeerimine raudteetaristul. Raudteeliikluse juhtimine ja korraldus. Raudtee side ja turvaautomaatika. Taristu ja veeremi turvanguseadmed: ERTMS, ETCS, teeblokeering, VEPS ja analoogid. Raudteeveerem. Raudteejaamade planeerimine ja projekteerimine: reisi-, kauba- ja sorteerimisjaamad. Raudtee elektrivarustus ja kontaktvõrk.
Õppekirjandus
loengukonspekt internetis
Päevaõpe:    nädalatunnid
6.0
loenguid
4.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2021/2022 sügis
Kees Vanamölder, EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
eesti keel
Ainekaardi link