Teedeehituse ökonoomika ja juhtimine (ETT0250)
Õppeaine kood
ETT0250
Õppeaine nimetus eesti k
Teedeehituse ökonoomika ja juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Road Construction Management and Economics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Anti Palmi (eesti keel)
Semester
2022/2023 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade ja teoreetilised teadmised vajalikest juhtimisvõtetest Eesti teedemajanduses ning ka laiahaardelisemalt tutvustades ka maailmas ja Euroopas saavutatud kogemusi. Anda ülevaade infrastruktuuri objektide finantseerimisvahendite kohta.
Tutvustada investeeringute tasuvusarvutuse teostamise põhimõtteid.
Kursuse käigus jagatakse põhiteadmisi ning esmaseid oskusi teedeehituslike majandusarvutuste tegemiseks ning juhtimisoskuste mõjust ettevõtte majandustulemustele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinu tunneb ja teab :
1 Teedemajanduse üksuste või ettevõtte erinevatel tasanditel töötamise eripärasid
2 Majanduse ja juhtimise probleeme ning nendevahelisi seoseid ning omab teadmisi millest lähtuda probleemide lahendamisel
3 Majandusarvestuse põhimõisteid ja -meetodeid
4 Kuidas arvutada teetööde omahinda ja kalkuleerida pakkumishinda
5 Teehoiu kulukategooriaid ja nende arvutamise põhimõtteid
6 Kuidas teha tee-ehitusinvesteeringute tasuvusarvutusi.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õigused, Kohustused, Vastutus.
- Läbi rohkete näidete Eestist ja mujalt välja tuua erinevate juhtimistaseme vastutused, õigused ja kohustused eesmärgiga tudengil aidata aru saada, kui palju on tudeng valmis "koormust kandma". Eesmärgi saavutamiseks on tudengitel võimalus läbi mänguliste harjutuste selgeks saada, et milline on tulevikus tänase tudengi ideaalpositsioon tööturul. Seega on ka lihtsam panustada edasistel õpingusuundadel kõige praktilisematele harjutustele ning õpisuundadele.
¤ Juht või liider. Juhitav või käsutäitja. Kuidas saavutada eesmärk, kui see ei ühti isiklikke huvidega.
- Õpingute käigus selgitatakse, kuidas määratakse juhid ja kuidas tekivad liidrid.
Loengud ja praktikumid teemal, kuidas saavutada positsiooni, et just sind on vajalik määrata juhiks.
Millest juht peab oskama loobuda, Millised on juhile vajalikud isikuomadused?
Kuidas treenida vajalike isikuomaduste puudulikke külgi.
Millest peavad juhid olema valmis loobuma? Millest ei tohi loobuda?
Praktilisi näiteid maailma juhtide arengust.
Milline juht on Eesti turul läbilööv? Võtted, mida juht kindlasti teha ei tohi.
Juht ja meeskond. Liider ja meeskond. Liider ja juht.
Eesti maanteevõrk. Teehoiu riiklik juhtimine. Teehoiuraha. Teehoiu finantseerimine. Alternatiiv-, finants-, pöördumatud ja varikulud. Raha ajaväärtuse kontseptsioon. Perioodilised ja regulaarsed kulud, otse-, kaud- ja ühiskulud teehoius. Investeeringuarvutlus: tee-, liiklus-, liiklusõnnetuste ja muud kulud. Tee-ehituprojektide tulu-kuluanalüüs, tundlikkusanalüüs ja riskianalüüs.
Õppekirjandus
Investeeringuarvutlus. Tallinn: Külim, 1999. Villemi, M.
Transpordi hinnakujundus. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2003. Ptk 3 ja 4. Villemi, M.
Transpordiökonoomika. Heaolu kontseptsioon. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2011 (kordus 2014)
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
ei
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 sügis
Anti Palmi, EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
eesti keel
    kuva rohkem
    Ainekaardi link
    Vaata tunniplaani