Logistilised süsteemid (EML0130)
Õppeaine kood
EML0130
Õppeaine nimetus eesti k
Logistilised süsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
Logistics systems
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Janek Popell (Jelizaveta Janno) (eesti keel)
Semester
2022/2023 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade logistilise süsteemi (sh tarne-, jaotusvõrgu, tootmislogistika, hanke- ja jaotuslogistika) tegevuste olemusest ning teoreetilisest ja praktilisest kavandamisest.
Õppeaine õpiväljundid
• Tuvastab põhitegevuselt erinevate ettevõtte logistikas esinevaid probleeme ning tuvastada nende probleemide põhjused.
• Läheneb logistilisele süsteemile terviklikult ning näeb lahendusi probleemidele kasutades selleks erinevaid teooriaid/ tehnikaid.
• Määratleb konkreetset logistilist süsteemi mõjutavad faktorid ja piirangud (välised/ sisesed) ning selgitab (kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt) nende mõju süsteemi sooritusele (tootmine, tarne-/ jaotusvõrk).
• Kasutab enimlevinud tulemusnäitajaid logistilise süsteemi protsesside soorituse (tarnekindlus, tarnekiirus, paindlikkus, tarneahela kulud, varade tootlus, varude käibesagedus, tootmisprotsessi optimaalsuse näitajad jt.) mõõtmiseks ning pudelikaelte tuvastamiseks.
• Kaardistab/ modelleerib terviklikke logistilisi süsteeme lähtudes selle vajadustest.
• Kujundab ja dokumenteerib äristrateegiast, kliendi vajadustest ja kaardistamise/modelleerimise tulemustest lähtuva logistilise süsteemi parenduse.
• Valib sobiva meetodi tervikliku optimeerimismudeli loomiseks ning põhjendab selle valiidsust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Logistilise süsteemi olemus. Mikro- ja makrologistilised süsteemid, alamsüsteemid ja elemendid. Logistilise süsteemi lülid. Funktsiooniülesed logistikavaldkonnad. Teenindusteooria. Sisenev ja väljuv logistika. Tarne- ja jaotusvõrgud. Logistika suutlikkusindeks (Logistics Performance Index; LPI). Jagamismajandus logistilises süsteemis. Logistika infrastruktuur. Logistilise süsteemi kaardistamine. Ressursside jaotus tarneahelas, lõivsuhted (Trade-Offs). Kulud süsteemis. Riskide juhtimine. Integreeritud logistika. Väljast-tellimine (Outsourcing). Nõudlus ja pakkumine logistikateenuste turul. Tulemuslikkuse juhtimine. Jätkusuutlik tarneahel. Kvaliteedi juhtimine süsteemis. Logistilise süsteemi (sh liikuvussüsteemi) teoreetilised ja praktilised juhtumid.
Õppekirjandus
1. Brandimarte & Zotteri. Introduction to Distribution Logistics. John Wiley & Sons, 2007.
2. Dolgui & Proth. Supply Chain Engineering. Springer, 2010.
3. G.Ghiani, et al. Introduction to Logistics Systems Management, Second Edition, 2013.
4. G. Ghiani et al. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. John Wiley & Sons, 2004.
5. Integration and Competition between Transport and Logistics Businesses. OECD, 2010.
6. M. Lahmar. Facility Logistics: Approaches and Solutions to Next Generation Challenges (Resource Management). Auerbach Publications, 2008.
7. J. Suursoo. Transpordisüsteemide logistika ja ekspedeerimine. TTK, 2010.
8. J. Suursoo. Tarneahela haldamine I. TTK, 2012.
9. Õppejõu materjalid TalTech MOODLEs/Lecturer’s learning materials at MOODLE: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=30038#section-0.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 sügis
Janek Popell, EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
eesti keel
    kuva rohkem
    Ainekaardi link
    Vaata tunniplaani