Õpetajakoolituse mikrokraadikava valikmoodul - Pedagoogiline praktika ja mentorlus (EME0490)
Õppeaine kood
EME0490
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse mikrokraadikava valikmoodul - Pedagoogiline praktika ja mentorlus
Õppeaine nimetus inglise k
Elective module of the micro-credentials program for teacher training - Teaching Practice and Mentoring
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppeaine eesmärgid
- Luua tingimused ja võimaldada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiliste kompetentsuste omandamist, et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid.
- Anda teadmisi ja oskusi STEM didaktika ja erialavaldkonnas:
• koostööks ja ühisprojektideks valdkonna ettevõtetega,
• tootearenduses ja innovatsioonis,
• standardites ja kvaliteedis,
• uute tehnoloogiate kasutamiseks õppetöös,
• coachingus ja mentorluses,
• multikultuurilise õpikeskkonna eripäradega arvestamises,
• säästvas arengus,
• õpetamispraktikas,
• õppurite õpioskuste toetamises,
• õpetaja/õppejõu ettevõtlikkuses.
Õppeaine õpiväljundid
Mooduli läbinud õppija:
• omab kogemusi koostööst valdkonna ettevõtetega ja ühisprojektide läbiviimises,
• rakendab õppetöös tootearenduse ja innovatsiooni põhimõtteid,
• on teadlik valdkondlikes standardites ja kvaliteedinõuetes,
• kasutab uusi tehnoloogiaid õppetöös,
• kasutab coachingu ja mentorluse põhimõtteid oma töös,
• arvestab multikultuurilise õpikeskkonna eripäradega õpetamisel,
• rakendab säästva arengu põhimõtteid,
• on läbinud õpetamispraktika,
• toetab õppureid õpioskuste omandamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegemist on mikrokraadikavade EME0430 "STEM (MATIK) õpetaja lisaeriala" ja EME0440 "Mikrokraadikava STEM valdkonna õppejõududele" valikainete mooduliga, mis koosneb järgmistest õppeainetest:

Valikainete moodul (valida minimaalselt 6 EAP):
- EME0330 - Stažeerimine ettevõttes. Koostööprojektid partneritega – 2 EAP
- EME0340 - Standardid ja kvaliteet – 1 EAP
- EME0350 - Tootearendus ja innovatsioon – 2 EAP
- EME0360 - Uued tehnoloogiad õppetöös – 1 EAP
- EME0370 - Coaching ja mentorlus hariduses – 1 EAP
- EME0380 - Mitmekultuuriline õppekeskkond – 1 EAP
- EME0390 - Säästev areng – 1 EAP
- EME0400 – Õpetamispraktika – 2 EAP
- EME0130 - Õpioskuste labor (Õppima õppimine) – 1 EAP
- EME0410 - Ettevõtete külastused – 1 EAP
- EME0420 - Õppejõu ettevõtlikkus – 1 EAP

Mooduli ainekavad ja mikrokraadikava on leitav koodi alusel ÕIS-ist
Mikrokraadi õppekava on akrediteeritud rahvusvaheliste inseneriorganisatsioonide poolt ja annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ning töökogemusega õpetajatele/õppejõududele vajalikud pedagoogilised pädevused lisaeriala omandamiseks.
Sihtrühmaks on õpetaja/õppejõuna tööle asuda soovivad või juba õpetaja/õppejõuna töötavad STEM valdkonnas kõrgharidust omavad erialaspetsialistid, õpetajad, õppejõud ning doktorandid.

Õppekirjandus
Annab iga õppejõud eraldi
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
4.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
36.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Ainet õpetav struktuuriüksus
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
Ainekaardi link