Õppeprotsessi analüüs - Mõtestatud õppimine ja refleksioon (EME0480)
Õppeaine kood
EME0480
Õppeaine nimetus eesti k
Õppeprotsessi analüüs - Mõtestatud õppimine ja refleksioon
Õppeaine nimetus inglise k
Analysis of the Learning Process - Meaningful Learning and Reflection
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppeaine eesmärgid
- Luua tingimused ja võimaldada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiliste kompetentsuste omandamist, et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid.
- Anda teadmisi ja oskusi:
• probleem- ja projektõppe tulemuslikuks läbiviimiseks,
• mõtestatud õppimise toetamiseks,
• eetiliste probleemide analüüsiks ja lahendamiseks,
• tunnivaatluseks ja õppetegevuse analüüsiks,
• protfoolio ja õpetamisfilosoofia koostamiseks,
• pedagoogiliste probleemide analüüsiks ja lahendamiseks.
• refleksiooniks ja eneseanalüüsiks.
Õppeaine õpiväljundid
Mooduli läbinud õppija:
• viib läbi tulemuslikku probleem- ja projektõpet,
• toetab mõtestatud õppimist,
• analüüsib ja lahendab eetilisi probleeme,
• viib läbi tunnivaatlust ja analüüsib õppetegevust,
• koostab protfoolio ja õpetamisfilosoofia,
• analüüsib ja lahendab pedagoogilisi probleeme.
• viib läbi refleksiooni ja eneseanalüüsi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegemist on mikrokraadikavade EME0430 "STEM (MATIK) õpetaja lisaeriala" ja EME0440 "Mikrokraadikava STEM valdkonna õppejõududele" 3. kohustusliku mooduliga, mis koosneb järgmistest õppeainetest:

3. Moodul – Õppeprotsessi analüüs (6 EAP)
- EME0300 - Probleem- ja projektõpe ning mõtestatud õppimine – 2 EAP
- EME0310 - Õppetegevuse analüüs ja eetilised probleemid hariduses – 2 EAP
- EME0320 - Lõpuprojekt. Portfoolio koostamine – 2 EAP

Mooduli ainekavad ja mikrokraadikava on leitav koodi alusel ÕIS-ist
Mikrokraadi õppekava on akrediteeritud rahvusvaheliste inseneriorganisatsioonide poolt ja annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ning töökogemusega õpetajatele/õppejõududele vajalikud pedagoogilised pädevused lisaeriala omandamiseks.
Sihtrühmaks on õpetaja/õppejõuna tööle asuda soovivad või juba õpetaja/õppejõuna töötavad STEM valdkonnas kõrgharidust omavad erialaspetsialistid, õpetajad, õppejõud ning doktorandid.

Õppekirjandus
Annab iga õppejõud eraldi
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
4.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
36.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Ainet õpetav struktuuriüksus
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
Ainekaardi link