Õppeprotsessi kavandamine - STEM didaktika praktikum (EME0470)
Õppeaine kood
EME0470
Õppeaine nimetus eesti k
Õppeprotsessi kavandamine - STEM didaktika praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Learnng Process Design - Practical STEM Didactics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppeaine eesmärgid
- Luua tingimused ja võimaldada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiliste kompetentsuste omandamist, et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid.
- Anda teadmisi ja oskusi STEM valdkonna didaktikas:
• uute tehnoloogiate, kaasaegsete õpikeskkondade ja IKT-vahendite kasutamiseks õppetöös.
• toetava õppekeskkonna loomiseks ja õppijate kaasamiseks, võttes arvesse nende individuaalseid erisusi.
• pedagooglise psühholoogia põhimõtete rakendamiseks õppetöös.
• suhtlus- ja väitlusoskuse tulemuslikuks rakendamiseks.
• retsensioonide koostamiseks ja meedia kirjaoskuse õpetamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Mooduli läbinud õppija:
• rakendab uusi tehnoloogiaid, kaasaegseid õpikeskkondi ja IKT-vahendeid õppetöös.
• loob toetava õppekeskkonna ja kaasab õppijaid, võttes arvesse nende individuaalseid erisusi.
• rakendab õppetöös pedagooglise psühholoogia põhimõtteid .
• kasutab tulemuslikult suhtlus- ja väitlusoskusi mõtestatud õppimise toetamiseks.
• koostab retsensioone ja õpetab meedia kirjaoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegemist on mikrokraadikavade EME0430 "STEM (MATIK) õpetaja lisaeriala" ja EME0440 "Mikrokraadikava STEM valdkonna õppejõududele" 2. kohustusliku mooduliga, mis koosneb järgmistest õppeainetest:

2. Moodul – Õppeprotsessi kavandamine (6 EAP)
- EME0270 - Interaktiivset e-õpet toetavad IKT-vahendid – 2 EAP
- EME0280 - Väljendus- ja suhtlusoskus – 2 EAP
- EME0290 - Pedagoogiline psühholoogia ja sotsioloogia – 2 EAP

Mooduli ainekavad ja mikrokraadikava on leitav koodi alusel ÕIS-ist
Mikrokraadi õppekava on akrediteeritud rahvusvaheliste inseneriorganisatsioonide poolt ja annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ning töökogemusega õpetajatele/õppejõududele vajalikud pedagoogilised pädevused lisaeriala omandamiseks.
Sihtrühmaks on õpetaja/õppejõuna tööle asuda soovivad või juba õpetaja/õppejõuna töötavad STEM valdkonnas kõrgharidust omavad erialaspetsialistid, õpetajad, õppejõud ning doktorandid.
Õppekirjandus
Annab iga õppejõud eraldi
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
4.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
36.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Ainet õpetav struktuuriüksus
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
Ainekaardi link