Õppe kavandamine - STEM didaktika alused (EME0460)
Õppeaine kood
EME0460
Õppeaine nimetus eesti k
Õppe kavandamine - STEM didaktika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Course Design - Basic principles of STEM Didactics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppeaine eesmärgid
- Luua tingimused ja võimaldada rahvusvaheliselt kokkulepitud insenerpedagoogiliste kompetentsuste omandamist, et tulemuslikult õpetada STEM õppeaineid.
- Anda teadmisi ja oskusi STEM valdkonna didaktikas:
• õppe eesmärgistamiseks ja õpiväljundite sõnastamiseks,
• õppurite erisustega arvestamiseks,
• õppesisu valikuks või koostamiseks,
• õpetamise ja hindamise metoodika valikuks,
• tagasisidestamiseks ja kujundavaks hindamiseks,
• aine- ja õppekava koostamise ning analüüsiks,
• laboritööde tulemuslikuks läbiviimiseks.

Õppeaine õpiväljundid
Mooduli läbinud:
• Koostavad didaktiliselt pädevaid õppe-eesmärke ja õpiväljundeid.
• Koostavad valitud didaktiliste mudelite alusel ainekava.
• Kavandavad, juhivad ja analüüsivad õppeprotsessi, lähtudes õpiteooriate lõimimise põhimõtetest.
• Valivad sobivaid õpetamismudeleid, strateegiaid ja meetodeid tulemuslikuks õpetamiseks ja õppimiseks.
• Valivad õppurite motiveerivaks hindamiseks ja tagasisidestamiseks asjakohaseid meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegemist on mikrokraadikavade EME0430 "STEM (MATIK) õpetaja lisaeriala" ja EME0440 "Mikrokraadikava STEM valdkonna õppejõududele" 1. kohustusliku mooduliga, mis koosneb järgmistest õppeainetest:

1. Moodul – Õppe kavandamine (6 EAP)
- EME0240 - STEM (MATIK) didaktika alused 2 EAP
- EME0250 – Laborididaktika – 2 EAP
- EME0260 - Õppekava teooria ja praktika – 2 EAP

Mooduli ainekavad ja mikrokraadikava on leitav koodi alusel ÕIS-ist
Mikrokraadi õppekava on akrediteeritud rahvusvaheliste inseneriorganisatsioonide poolt ja annab STEM valdkonnaga seotud erialase hariduse ning töökogemusega õpetajatele/õppejõududele vajalikud pedagoogilised pädevused lisaeriala omandamiseks.
Sihtrühmaks on õpetaja/õppejõuna tööle asuda soovivad või juba õpetaja/õppejõuna töötavad STEM valdkonnas kõrgharidust omavad erialaspetsialistid, õpetajad, õppejõud ning doktorandid.
Õppekirjandus
Annab iga aine õppejõud eraldi
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
4.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
36.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
e-õpe
0.0
Ainet õpetav struktuuriüksus
EM - mehaanika ja tööstustehnika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
Ainekaardi link