Sissejuhatus ringmajandusse (EKX0020)
Õppeaine kood
EKX0020
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus ringmajandusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Circular Economy
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Tiia Plamus (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärk on:
- tutvustada ringmajanduse põhimõisteid, põhimõtteid ja jätkusuutlikke ärimudeleid;
- anda ülevaade ringmajandusega seotud poliitikatest ja seadusandlusest;
- valmistada üliõpilased ette ringmajandusel ja lineaarsel majandusmudelil põhinevate ärimudelite tuvastamiseks ning muutmiseks sisendi andmiseks;
- selgitada ressursside (materjalide) aineringi, keskkonnamõju ja ringlussevõtu võimalusi;
- anda ülevaade energiast ja keskkonna temaatikast ringmajanduse kontekstis;
- anda ülevaade erinevate ringmajanduse põhimõtete rakendamisest eri tööstusvaldkondades (puidu-, plasti- ja tekstiilitööstus, ehitusmaterjalide tootmine jm).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinud üliõpilane:
- kirjeldab ringmajanduse põhimõisted, põhimõtteid ja seotud seadusandlust;
- kirjeldab ringmajanduse ja lineaarse majandusmudeli erinevusi ja mõjusid;
- kirjeldab materjalivoogusid (kaevandamisest, töötlemisest, valmistamisest kuni ringlussevõtu ja taaskasutamiseni);
- analüüsib tootmisprotsesse ringmajanduse ja keskkonnasäästmise põhimõtetest lähtuvalt;
- teeb ettepanekuid ärimudelite jätkusuutlikumaks ümberkorraldamiseks;
- kirjeldab põhilisi (mineraal)toormete tüüpe ja nende nõudlust eri tööstusharudes;
- väärtustab tööstuses ja igapäevaelus kasutavaid materjale ning mõtestab jäätmete kasutuselevõtu olulisust kestlikus majandusarengus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ringmajanduse põhimõisted ja põhimõtted, erinevus lineaarsest majandusmudelist. Ringmajanduse olulisus, seotud seadusandlus ja poliitikad, Euroopa strateegiad, nende kujundamine ning mõju ulatus. Jätkusuutlikud ärimudelid, ühiskonnad ja üksikisiku vastutus. Jäätmed, olelusring ja toote elutsükkel. Energia ja keskkond ringmajanduse kontekstis. Ringmajandus ja maavarad. Rohekeemia põhimõtted ja mõõdikud ning kuidas nende abil analüüsida ringmajanduse meetmeid keskkonna- ja elusõbralikumas keemiatööstuses. Uued materjalid tööstusjäätmete baasil. Biomajandus ringmajanduse kontekstis. Ringmajanduse rakendamine erinevates valdkondades: puidu-, plasti-, metalli-, tekstiili- ja rõivatööstus, arvutite, elektroonika ning optikaseadmete, elektriseadmete tööstus, keemiatööstus jm. Materjalid ja nende ringlussevõtu võimalused. Ringmajanduse rakendamine ehitussektoris.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Helen Kopnina, Kim Poldner, Circular Economy: Challenges and Opportunities for Ethical and Sustainable Business, 2021, Routledge
A circular economy handbook : how to build a more resilient, competitive and sustainable business / Catherine Weetman: Kogan Page, 2021
European Environmental Agency & European Topic Centre Waste and Materials in a Green Economy (2021), Business Models in a Circular Economy, https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/business-models-in-a-circular-economy
Keskkonnaministeerium, Ringmajanduse materjalid, arengukava ja strateegia, Ringmajandus (envir.ee)
TalTech (2021) „Ringmajanduslike praktikate juurutamise võimaldajad ja barjäärid”, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel valminud uuringu aruanne, Tallinn
Loengumaterjalid e-õppekeskkonnas Moodle.
Päevaõpe:    nädalatunnid
2.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EK - materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani