Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel (EKK5070)
Õppeaine kood
EKK5070
Õppeaine nimetus eesti k
Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel
Õppeaine nimetus inglise k
Energy Efficiency and Indoor Climate in Buildings
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Hendrik Voll (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Pakkuda interdistsiplinaarset õpet erinevate õppekavade üliõpilastele mõistmaks erialade integreeritust Õppeaine eesmärk on omandada teadmised päikesegeomeetria rollist hoone sisekliima ja hoone energiatõhususe kujunemisel. Õpitakse päikesegeomeetria teadmiste rakendamist hoonete passiivsete arhitektuuriliste jahutus ja kütte meetodite kavandamisel. Uuritakse linnaplaneeringu võimalusi lähtudes päikesegeomeetriast. Vaadeldakse erineva hoone fassaadi kavandamise mõju hoone tehnosüsteemide elukaare maksumusele ja päevavalgusele. Saadakse ülevaade maailmas kasutusel olevatest keskkondliku, sotsiaalse ja majandusliku kvaliteedi ehk jätkusuutlikkuse hindamisest hoone projekteerimise standardites.
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb sisekliima komponentide. Oskab kirjeldada inimese soojusliku mugavust ja inimese soojusvahetust ümbritseva keskkonnaga. Tunneb sisekliima nõudeid. Oskab arvutada päikesegeomeetriat ja kasutada neid teadmisi passiivse arhitektuurse jahutuse kavandamisel. Teab analüüsida erineva hoone fassaadi kavandamise mõju hoone tehnosüsteemide elukaare maksumusele ja hoone sisekliimale. Teab jätkusuutlikkuse hindamise peamisi standardeid ja nende nõudeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine kujutab endast interdistsiplinaarset õppeainet, kus erinevate valdkondade tudengid lahendavad projekti vormis erinevaid ette antud ülesandeid. Õppeaine baseerub loengutele ja praktilisele tööle. Teooria raames käsitletakse järgmisi teemasid: hoone sisekliima, päikesegeomeetria, passiivne jahutus.
Grupitööna tuleb tudengitel lahendada ette antud ülesandeid passiivse arhitektuurse jahutuse kavandamise kohta. Samuti ette antud linnaplaneerimise ülesanne, mida tutvustatakse seminaril. Kodutööna tuleb individuaalselt teostada erineva hoone fassaadi kavandamise mõju hoone tehnosüsteemide elukaare maksumusele ja päevavalgusele.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Abel, E. Voll, H, Tark, T. Hoonete energiatarve ja sisekliima. OÜ Presshouse, 2014.
Voll, H. Hoonete planeerimine ja fassaadide kujundamine. TTÜ kirjastus, 2011.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
jah
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani