Küte I (EKK5011)
Õppeaine kood
EKK5011
Õppeaine nimetus eesti k
Küte I
Õppeaine nimetus inglise k
Heating I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Aivar Rant (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised hoonetes vajalikku siseõhutemperatuuri ja soojuskoormust mõjutavatest teguritest, nende mõjust küttesüsteemide valikule, erinevatest kütmisviisidest ja küttesüsteemi liikidest, nende toimimispõhimõtetest ja koostisosadest, erinevate küttesüsteemide soojuslikust ja hüdraulilisest käitumisest. Käsitletakse küttesüsteemide kujundamise alustõdesid, küttesüsteemi ülesehitust ja koostisosade valiku printsiipe ning arvutusmeetodeid.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane on omandanud:
- Baasteadmised küttesüsteemide valikut mõjutavatest teguritest, erinevatest küttesüsteemidest ja nende toimimispõhimõtetest;
- teadmised erinevate küttesüsteemide töö analüüsimiseks ja projekteerimiseks;
- praktilised esmased oskused: küttesüsteemide hüdrauliline tasakaalustamine;
Üliõpilane:
- Oskab analüüsida olemasolevaid küttesüsteeme, hinnata nende vastavaust kaasaja nõuetele;
- Oskab hinnata kõrvalekallete põhjusi küttesüsteemide nõuetekohasest tööst;
- Oskab arvutada küttesüsteemide tööparameetreid ja muid näitajaid;
- Oskab dimensioneerida ja valida materjale ning seadmeid;
- Oskab projekteerida hoone küttesüsteeme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Küttesüsteemide liigitus. Koht- ja keskküte. Sund- ja loomulik ringlus. Vesi-, õhk- ja aurküttesüsteemid. Kiirgus- ja konvektiivküte. Põrand- , sein- ja lagiküte. Gaas-ja elekterküte. Vesiküttesüsteemide hüdraulika ja soojuslik toimimine. Küttekehad, nende liigitus, valik ja soojusväljastust mõjutavad tegurid. Küttesüsteemides kasutatavad torud ja seadmed. Reguleer-, ja tasakaalustus- ja seadmeventiilid. Ventiile iseloomustavad näitajad, nende valikut mõjutavad tegurid. Hüdrauliline tasakaalustamine: staatiline, dünaamiline. Soojusväljastuse reguleerimine, termostaatventiil. Õhuga seotud probleemid ja lahendused. Rõhu dünaamika ja õige rõhk kaasaegsetes küttesüsteemides
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
T-A. Kõiv, A.Rant. Hoonete Küte. TTÜ. 2012
O. Seppänen. Rakennusten Lämmitys. Gummerus kirjapaino OY. 2001.
В. Н. Богословский, A. Н. Сканави. Отопление. Москва, Стройиздат 1991
Robert Petitjean. Total Hydronic Balancing. Ljung 2001
E. Abel, H. Voll, T.Tark. Hoonete energiatarve ja sisekliima 2014
Aine on eelduseks
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
3.0
praktikume
0.5
harjutusi
0.5
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link