Hoonete energiasimulatsioon (EEA5042)
Õppeaine kood
EEA5042
Õppeaine nimetus eesti k
Hoonete energiasimulatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Energy Simulation of Buildings
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
hindeline arvestus
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Tuule Mall Parts (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade hoone modelleerimise põhitõdedest, tarkvara lahendustest ja erinevate arvutustarkvarade iseärasustest. Tutvustada peamisi töövõtteid eri tüüpi hoonete modelleerimiseks ning energiatarbe ja sisekliima parameetrite simuleerimiseks IDA Indoor Climate and Energy (IDA-ICE) tarkvara abil.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab modelleerida eri tüüpi hooneid ja teha hoonete energiasimulatsioone,
suudab analüüsida ja hinnata simulatsiooni tulemusi ning modelleerimise parameetrite ja lihtsustuste mõju simulatsiooni tulemustele
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus baseerub praktilistel harjutustel ja iseseisval kursusetööl. Õpitakse hoonete modelleerimist ja energiavajaduse simuleerimist dünaamilise arvutustarkvara baasil.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, MTM määrus nr 55: https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika, MTM määrus nr 58: https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021
Building Performance Simulation for Design and Operation. J.L.M. Hensen, R. Lamberts (Ed). 2011, Spon Press, London, 536p.
Modelling Methods for Energy in Buildings. C.P. Underwood and F.W.H. Yik. 2004, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK, 295p.
Päevaõpe:    nädalatunnid
2.0
loenguid
0.0
praktikume
1.0
harjutusi
1.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
ei
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani