Hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine (EEA5041)
Õppeaine kood
EEA5041
Õppeaine nimetus eesti k
Hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja majanduslik hindamine
Õppeaine nimetus inglise k
Energy Performance Calculation Methods and Economic Assessment of Buildings
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Jarek Kurnitski (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Saavutada põhiline arusaam hoone energiatõhususe moodustumisest, energiaarvutusest, arvutuslikust energiamärgisest ning energiasäästu alaste investeeringute väärtustamisest. Tutvustada energiasäästu saavutamiseks vajalikke projekteerimisrutiine.
Õppeaine õpiväljundid
- oskab teostada energiaarvutusi eri tüüpi hoonetele;
- oskab läbi viia investeeringute analüüse;
- on võimeline osalema energiatõhusate hoonete projekteerimises.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Energiatõhususe komponendid ja süsteemipiirid. Energiatõhususe miinimumnõuded ja arvutusmetoodika. Liginullenergiahooned. Tehnilised lahendused. Projekteerimise protsess hea energiatõhususe saavutamiseks. Investeeringute analüüsi alused. Analüüsi tulemuste hindamine. Tundlikkuse analüüs. Investeeringute hindamine kogemusväärtuste abil.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded, MTM määrus nr 55: https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015015
Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika, MTM määrus nr 58: https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015021
T. Kalamees, T. Tark. (2012). Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine. Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale. http://kredex.ee/public/Uuringud/Madalenergia-_ja_liginullenergiahoone_kavandamine_Vaikeelamu.pdf
T.Tark, T. Kalamees. (2012). Madalenergia- ja liginullenergiahoone kavandamine. Juhend korterelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale. http://kredex.ee/public/Uuringud/Madalenergia-_ja_liginullenergiahoone_kavandamine_Korterelamu.pdf
J. Kurnitski, M. Thalfeldt, A. Uutar, T. Kalamees, H. Voll, A. Rosin. Madal- ja liginullenergiahooned, Büroohoonete põhilahendused eskiis- ja eelprojektis. Presshouse, Tallinn, 2013. https://energiatalgud.ee/img_auth.php/c/cd/Madal_ja_liginullenergiahooned.PDF
E. Abel, H.Voll. Hoonete energiatarve ja sisekliima. Tallinn, 2010.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link