Ehitusfüüsika alused (EEA5012)
Õppeaine kood
EEA5012
Õppeaine nimetus eesti k
Ehitusfüüsika alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Building Physics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Targo Kalamees (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Valmistada ette tulevasi ehitusinsenere ja arhitekte soojus- ja niiskuslikult toimivate piirdetarindite projekteerimiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
- oskab kavandada ehitusfüüsikaliselt (antud aines eelkõige soojus- ja niiskusrežiim) toimivaid piirdeid;
- oskab hinnata projektlahenduse ehitusfüüsikalist sobivust ja teada toimivuse kriteeriumite piirsuurusi. Mõista kriteeriumide valikut ja variantide võrdluse sisu projekteerimise algfaasis;
- teab ja tunneb valdkonda: niiskus õhus, vee olekud, ehitusfüüsikalised koormused, sisekliima ja selle mõjurid, soojuslevi ja niiskuse liikumine, materjalide soojuserijuhtivus, tarindite soojusläbivus, niiskus ehitusmaterjalides, tarindite niiskusläbivus, hoonepiirete õhulekked, õhurõhuerinevus üle piirdetarindi, külmasillad;
- teab ja tunneb soojus- ja niiskustehnilisi mõõteseadmeid;
- oskab kasutada ehitusfüüsikaga seotud, arvutusmeetodeid, standardeid, juhendeid ja erialast teaduskirjandust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus ehitusfüüsikasse. Soojuslevi (juhtivus, konvektsioon, kiirgus). Materjali soojuserijuhtivus (arvutuslik, deklareeritav). Piirde soojusläbivus. Temperatuuride jaotus tarindis. Külmasillad: joonsoojusläbivus, punktsoojusläbivus külmasilla kriitilisuse hindamine. Veeaur õhus. Kliimakoormused, niiskustootlus, niiskuskoormused sise- ja väliskliima-koormused. Materjalide veeauruerijuhtivus, piirde niiskusläbivus. Niiskustehnilise toimivuse analüüs. Tarindis suhtelise niiskuse arvutus. Õhurõhkude erinevus ja mõju tehnosüsteemide ja hoonepiirete projekteerimisele. Hoonepiirete õhulekked. Hoonepiirete soojuskao komponendid.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Hagentoft, C-E. Introduction to building physics;
Hens, H. Building Physics-Heat, Air and Moisture: Fundamentals and Engineering Methods with Examples and Exercises;
Hens, H. Applied Building Physics: Boundary Conditions, Building Performance and Material Properties.
EN ISO 6946, EVS 908-1, RIL 225-2004, EN 1745, EN ISO 13788, EN 15251, EVS 916, CR 1752, EN 12524, EN 13829, EN ISO 10211, EN ISO 14683, EN ISO 13370, ISO 10077, EVS 811, EVS 865, EN ISO 10456, EN 13162, EN 13163, EN 12524;
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
2.0
harjutusi
0.0
e-õpe
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani